Strategi för förändring.

Du vet säkert redan att det är viktigt att vårda och stärka sitt varumärke. Det kommer ständigt nya undersökningar och rapporter som visar på värdet av ett starkt varumärke.

Samtidigt kan det lätt infinna sig en visst ångest i varumärkesarbetet. Det är lätt att se framför sig en flod av workshops (som i och för sig är kul), men kanske inte mynnar ut i ett hav av lönsamhet.

Ett enkelt och bra sätt att förhålla sig är att göra arbetet i tre steg; definiera, implementera och kommunicera varumärket.

Definiera innebär att slå fast var ditt varumärke faktiskt står för. Definitionen ska visa på kundnytta och ge medarbetarna vägledning i det dagliga arbetet. Det innebär att den ska vara konkret och förståelig. Medarbetarna ska kunna arbeta efter varumärket utan att slå i en pärm

Implementera är att förankra varumärket i organisationen. Se till att alla förstår varumärket, och kan använda det som ledstjärna i sitt dagliga arbete. För det är ju på kontors-, verkstads- eller butiksgolvet som den dagliga framgången avgörs, snarare än i styrelserummet.

Tyvärr är det ofta implementeringen som brister i varumärkesarbetet. En personlig teori är att många varumärkeskonsulter saknar insikter i och kunskaper om medarbetarskap.

Kommunicera innebär helt enkelt att berätta för omvärlden om vad ert varumärke erbjuder. Det första steget i den här fasen är att ta fram en kommunikationsstrategi. Vad ska vi berätta för vem? Vilka kanaler ska vi använda till vad?

Svårare är det inte. Vill du ha ett handtag, eller bara veta mer, hör av dig.

Annonser